faq

WYSYŁKA

Staramy się, żeby wszystko działało zwykłym trybem, ale miej proszę na uwadze, że ze względu na COVID-19 może mieć miejsce opóźnienie w realizacji Twojego zamówienia.

Produkty, które mamy na magazynie, wysyłamy w ciągu maksymalnie 48 godzin. Natomiast produkty, które są zamówione w preorderze, realizowane są zgodnie z indywidualnie ustaloną datą.

Dostawa na terenie Polski:

  • zamówienie poniżej 500pln, 25pln koszty wysyłki
  • zamówienie powyżej 500pln, wysyłka za darmo (i ewentualny zwrot również!)
  • dostawa na terenie Polski w ciągu 1-3 dni roboczych

Na życzenie klienta, wysyłamy do paczkomatów, kurierem z dostawą bezpośrednio do domu lub za pobraniem.

Dostawa w Europie:

  • zamówienie poniżej 100eur, 25eur koszty wysyłki
  • zamówienie powyżej 100eur, wysyłka za darmo (i ewentualny zwrot również!)
  • dostawa na terenie Europy zajmuje 3-8 dni roboczych

Poza Polskę wysyłamy tylko zamówienia z góry opłacone. Niestety nie mamy możliwości wysłania za pobraniem.

Proszę pamiętaj, że nie pracujemy w weekendy ani święta.

Po wysłaniu zamówienia z naszego magazynu otrzymasz wiadomość e-mail z numerem wysyłki. Kurierzy dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

Zamówienie zostanie doręczone na adres, który podałeś podczas składania zamówienia.

Pamiętaj, że GEMBIAK ma osobny oddział dla obsługi klientów mieszkających na terenie Norwegii. Jeżeli masz przyjemność żyć w kraju fjordów, proszę przejdź na: gembiak.no

GWARANCJA

Nasza firma przestrzega wszystkich standardowych przepisów dotyczących zakupów przez Internet. Staramy się zapewnić Ci satysfakcję z zakupów i zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem.

W przypadku reklamacji związanych z produktem klient powinien w rozsądnym terminie skontaktować się z nami w formie pisemnej korespondencji na adres e-mail: info@gembiak.no. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować Ci możliwie najlepszą obsługę i zapewnić satysfakcję, a przede wszystkim, żeby przestrzegać wszystkich obowiązujących w tym temacie przepisów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.gembiak.com (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność firmy Dominika Gembiak z siedzibą we Wrocławiu

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest GEMBIAK, z siedzibą we Wrocławiu. Adres: ul. Belgijska 32, 54-404 Wrocław, NIP: 8982054058, adres e-mail: dominika@gembiak.no, nr telefonu: +4798485680, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

w celu rejestracji i prowadzenia (w tym również obsługi technicznej) konta Użytkownika w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;
w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie.
3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

3.3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

3.4. Administrator nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

3.5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
4.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Dominika Gembiak, ul. Belgijska 32, Wrocław 54-404.

4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

4.2.1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;

4.2.2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

4.2.3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

4.2.4. żądania usunięcia danych osobowych;

4.2.5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

4.2.6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

4.2.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

4.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

4.3.1. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;

4.3.2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@gembiak.no

4.3.4. za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.

4.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane kontaktowe organu nadzorczego
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
Infolinia: 606-950-000
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

5. MECHANIZM COOKIES
5.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

5.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

5.3, W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

5.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

5.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

5.7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.

5.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

5.9. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera

6. ADRES IP
6.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
7.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

7.1.1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;

7.1.2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL, DPD, Let’s Deliver), operatorzy płatności (PayU, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

7.1.3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

7.1.4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

7.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

7.2.1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

7.2.2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;

7.2.3. pracownikom i współpracownikom.

8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

10. KONTAKT Z NAMI
10.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: info@gembiak.no

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi Newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.

11.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

11.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 01.06.2020 r.

COOKIES

GEMBIAK korzysta z plików cookies na stronie internetowej gembiak.no oraz gembiak.com

Plik cookie to niewielka ilość danych wysyłanych z naszego serwera i przechowywanych na dysku twardym Twojego komputera. Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie, aby ulepszyć nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z Twoimi preferencjami. W tym celu analizujemy Twoje nawyki przeglądania. Przeglądając naszą stronę internetową i wyrażając dobrowolną zgodę na niniejszą politykę prywatności i plików cookie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z poniższym opisem.

Używamy plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, zainteresowań i preferencji. Pliki cookie mogą być również używane, gdy wybierasz język wyświetlania lub korzystasz z innych spersonalizowanych funkcji. Pliki cookie służą również do zapisywania pozycji w Twoim koszyku, zapisywania informacji o preferowanym rozmiarze, informacji o tym, czy niniejsza Polityka plików cookie została zaakceptowana, czy nie, czy subskrypcja newslettera została zaakceptowana lub odrzucona. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych, identyfikuje jedynie urządzenie, z którego korzystasz z przeglądarką internetową.

Możesz usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na Twoim komputerze. Sposób, w jaki to zrobić, zależy od typu używanej przeglądarki i urządzenia.

REKLAMACJE I ZWROTY

Masz 14 dni na zastanowienie się i zdecydowanie, czy zamówione rzeczy odpowiadają Ci na tyle, aby zamieszkać na dłużej w Twojej szafie.

Jeżeli w tym czasie zdecydujesz się na zwrot, wyślij nam proszę maila na adres: info@gembiak.no z imieniem i nazwiskiem, numerem zamówienia oraz krótkim opisem dlaczego chcesz produkt zwrócić – to pomoże nam zrozumieć, co możemy zrobić lepiej, żebyś przy następnym zakupie była zadowolona.

W ciągu 48 godzin dostaniesz maila ze szczegółami, w jaki sposób przesłać/zwrócić produkt. Przyjmujemy zwroty tylko rzeczy nieużywanych, z metkami i bez śladów noszenia. To ważne – bez tego nie będziemy mogli zwrócić Ci pieniędzy.

Koszty wysyłki za zwrot produktu ponosi kupujący, chyba że produkt ma być zamieniony na inną rzecz z naszej oferty lub powodem zwrotu jest reklamacja.

Od momentu dostarczenia przesyłki na nasz magazyn, potrzebujemy 3-8 dni roboczych na sprawdzenie produktu i zaakceptowanie zwrotu. Gdy to nastąpi, przelewamy środki na konto bankowe wskazane w korespondencji mailowej lub wysyłamy produkt, na jaki chciałaś zamienić swój nieudany zakup.

W momencie, w którym Twój zwrot/zamiana zostają zaakceptowane, wyślemy do Ciebie potwierdzenie drogą mailową. Czas zaksięgowania zwrotu środków na Twoim koncie może zająć kilka dni roboczych.

Jeżeli przedmiot jest zniszczony, ma widoczne ślady noszenia lub przekroczyłeś 14 dni, mamy prawo odmówić zwrotu i odesłać produkt na Twój koszt.

Analogicznie wygląda zgłaszanie reklamacji – jeżeli któryś z naszych produktów Cię zawiódł, wyślij do nas maila na adres: info@gembiak.no z imieniem i nazwiskiem, numerem zamówienia oraz opisem wady. Możesz załączyć kilka zdjęć, jeżeli uważasz, że to pomoże nam zrozumieć, co się stało.

W ciągu 48 godzin dostaniesz maila ze szczegółami, w jaki sposób zwrócić produkt. My pokrywamy koszty wysyłki.

Kiedy paczka do nas dotrze rozpoczniemy procesu reklamacji. Staramy się działać jak najszybciej, ale w przypadku wadliwych produktów chcemy mieć czas, żeby im się dokładnie przyjrzeć i ew naprawić. W ciągu 14 dni skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. W zależności od sytuacji będzie to naprawa produktu, zamiana na nowy lub zwrot środków na konto. Każdą kupioną u nas rzecz możesz reklamować w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Niestety nie możemy uwzględnić reklamacji wynikających z pecha i uszkodzeń mechanicznych…przypalenia żelazkiem, rozcięcia czy rozszarpania tkaniny o gwóźdź… Jednakże mając bardzo zdolne krawcowe, oferujemy za dodatkową opłatą naprawdę zepsutej odzieży. W celu skonsultowania takiej sytuacji, napisz maila: info@gembiak.no

SKARGI

W przypadku roszczeń związanych z naszymi produktami, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: info@gembiak.no lub przez formularz kontaktowy.

PŁATNOŚCI

Podczas zakupów w naszym sklepie internetowym, płatności są realizowane przez Klarnę lub Paypal. Oba te serwisy zapewniają bezpieczeństwo transakcji I obsługują różne metody płatności.

Pamiętaj, że transakcje są autoryzowane przez serwisy płatnicze lub inne instytucje bankowe oraz że możesz zostać obciążony opłatą za wykonanie transakcji. Nasza firma nie ponosi za to odpowiedzialności.

Po zaksięgowaniu płatności Twoje zamówienie zaczyna być realizowane. W krótkim czasie powinieneś dostać od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz ze wszystkimi informacjami nt. zamówienia.

Podatek i cło

Ze względu na różne przepisy podatkowe mamy oddzielny oddział dla klientów w Norwegii i innych krajach europejskich. Dzięki temu nie musisz martwić się o opłaty celne. Wybierz między gembiak.no, czyli stroną dedykowaną dla klienta mieszkającego na terenie Norwegii, a gembiak.com czyli stroną dedykowaną dla klienta mieszkającego na terenie Unii Europejskiej.

Nasze ceny zawierają podatek VAT.

DANE OSOBISTE

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy robisz u nas zakupy online, a bez ich gromadzenia niektóre procesy nie byłyby w ogóle możliwe.

Dane osobowe, które nam przekazujesz podczas odwiedzania naszego sklepu internetowego gembiak.no lub gembiak.com, zakupu produktów online, subskrypcji naszego newslettera lub innej interakcji z naszą firmą za pośrednictwem dostępnych kanałów takich jak e-mail, czat czy media społecznościowe.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy dobrowolnie tworzysz konto na naszej stronie internetowej w celu robienia u nas zakupów i / lub otrzymywania najnowszych informacji o naszych produktach.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na używanie przez nas plików cookie podczas przeglądania naszej strony internetowej, również będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe. Może to obejmować sytuacje, w których nie jesteś jeszcze naszym klientem, ale odwiedziłeś naszą witrynę internetową i wyraziłeś zgodę na naszą politykę prywatności i plików cookie w celu gromadzenia lub otrzymywania informacji o naszych produktach.